تصویر تعادل
باغ گل ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است
وبلاگ من بر اساس احترام به حقوق بشر ، صلح و امنیت بین المللی طراحی شده است.